Θέσεις εργασίας

  Σε δεύτερο χρόνο και εφόσον συμφωνήσουμε στη συνεργασία θα χρειαστούμε τα παρακάτω έντυπα σε φωτοτυπίες :

  Α. Δελτίο Ταυτότητας

  Β. ΑΜΚΑ

  Γ. ΑΦΜ

  Δ. ΑΜ Ασφάλισης

  Ε. Ποινικό Μητρώο τελευταίου 3μήνου

  ΣΤ. Αντίγραφο Πτυχίου και Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

  Ζ. Πιστοποιητικό Υγείας για το προσωπικό καθαριότητας – κουζίνας