Θέσεις εργασίας
Σε δεύτερο χρόνο και εφόσον συμφωνήσουμε στη συνεργασία θα χρειαστούμε τα παρακάτω έντυπα σε φωτοτυπίες :

Α. Δελτίο Ταυτότητας

Β. ΑΜΚΑ

Γ. ΑΦΜ

Δ. ΑΜ Ασφάλισης

Ε. Ποινικό Μητρώο τελευταίου 3μήνου

ΣΤ. Αντίγραφο Πτυχίου και Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

Ζ. Πιστοποιητικό Υγείας για το προσωπικό καθαριότητας – κουζίνας